به کوشش: فرامرزمیرشکارمبارکه

صاحب بن عبّاد-وزیرمروج تشیع

دکترشریعت/ادیب،شاعر

علامه آیت الله دهسرخی

آیت الله قائمی دیزیچه ای

ابوالمعالی سید مبارکه ای

حسین مقدس فانی مبارکه ای

محمدباقرنقاش باشی

آیت الله سیداسماعیل هاشمی

میرزا حسن‏ خان لویی-شاعر،خطاط

علی‌محمد بن شیخ احمد مبارکه

تاج الشعراءشهاب اصفهانی

سید علی اکبر هاشمی طالخونچه

شیخ محمد رضا شریعت طالخونچه ‏ای‏

عباس بن عبّاد/وزیر ودانشمندایرانی

شیخ امین/وزیر،نویسنده ودانشمندایرانی

میرزا اسمعیل‏ خان ثاقب لویی (ثاقب اصفهانی)

ملا قاضی عسکر ( ثاقب اصفهانی)

آقا سید عبدالله دهنوی

شیخ محمد تقی جمالی

آقا سید علی امام جمعه

سیدمحمدباقرشفتی