مهندس شهاب ثابت راسخ

شهردارفعلی دیزیچه


محسن نادری 

سالهای خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 92-86

محمدرضا نصوحیان

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 86-82

تقی شاهی

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 81-79

علی حیدری

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 78-77

شادروان مرحوم 

سید حسن عظیمی

سال های خدمت در شهرداری دیزیچه:

طی سالهای 76-72


روحش شاد و یادش گرامی باد