اکرم سلمانی متولد ۱۳۶۷کارشناس رشته روانشناسی عمومی                                       

1

با بغض میانه خوبی ندارد

اگر فرو ریخت جا نخور

زنی که عمریست

به شانه هایی کاذب تکیه داده است

زندگی را بد می فهمد

حتی اگر جور دیگری ترجمه کنی

****

 2

با اجدادم  مرا به خودت معرفی می کنی

عادت دارم به این جو منطقی

اصـلاحات گفتاری

و من فـریز شده ای که پشت میز ریاستت کراوات بیست و دو سالگی ام  را  می بندد

یک نفر

به دیکتاتور های زندگیم اضافه می شود

****

 3

 

یأس آویزه احساس من است

رج موهوم حوادث طی شد

حکم دل کندن ما امضا گشت

و تو

ساکت ماندی

****

4

کلید می خورد

     

                  سریالی نم گرفته

 

زیر چتر کاغذی ات

 

         بگذار باران جانشین اشک هایت شود

 5

دیدار امشب

        دیدار قریب الوقوع حادثه است

                                           تصادف دو نگاه 

                                                            شکست یک انسان             

                             ومرگ شوک انگیز شاهزاده ای             

                               که بانی شفای سینه هاست

دیدار امشب

          انفجار سال هاست            

                                 بغض گمشده ی شاپرکی ست

وقتش فرا رسیده است

سوگلی شب های ستاره دار

            دیدار امشب را عاشقانه به خاطر بسپار