دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 2 ثانیه 

به همین شاه کوچک خودمان 

که دلم رامزارخواهم کرد

تابه دروازه های پاک بهشت

شهرتان راسوارخواهم کرد

"شمین"