ایمان احمد پور و فاطمه امیر خانی از صعود کنندگاه به بزرگترین قله ی کشور بودند.