دکتری,پسیکوفارماکولوژی,دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام,انگلستان,1381-1385
کتابها:
ضروریات پسیکوفارماکولو‍ژی : مبانی عصب شناختی ،زیست شیمیائی و کاربردی(272ص)[چاپ دوم],ترجمه,انتشارات جهاد دانشگاهی,1391,
ضروریات پسیکوفارماکولو‍ژی : مبانی عصب شناختی ،زیست شیمیائی و کاربردی(272ص)[چاپ سوم] ,ترجمه,جهاد دانشگاهی اصفهان,1391,
فرهنگ روان شناسی و روان پزشکی,سایر,نشر دانشیار,1391,
ضروریات پسیکوفارماکولوژی ,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1388,
روانپزشکی کودک :( رویکردتحولی)جلددوم,ترجمه,انتشارات مهر قائم,1380,
روانپزشکی کودک : رویکرد تحولی,ترجمه,جهاد دانشگاهی,1375,
چکیده ی روانشناسی فیزیولوزیک,تالیف,انتشارات مانی,1374,