نمونه اشعار:

روزی کــه لـبــاس رزم را پــــوشــیــدم
در یــاری اســلام ز جـــان کــوشــیــدم
بـــا رهـــبــری امـــــام خـــــود روح الله
پــروانــه صــفــت بــه گـرد او گــردیـــدم
شــور شــرف شــهـادتــم بـود بـه ســر
تـــا آن‌کــه مقــام خــویــشـتــن را دیـدم
ســرباز به خـــون خـــفــتــه ثـــار الله ام
در ســنـگـر اسـلام بــه خــون غـلطـیدم
جــان دادم و قــربـــانــی جانــان گشتـم
فــریــاد حــسـیـن را ز جان بــشـنـیــدم
در کــوی مـنــای عــشــق اسـمـاعـیـلم
از آب حــیــات جــــرعــــه ای نــوشـیدم
گرپیکر من عرق به خون شد غم نیست
در راه خـــدا کـشــتـــه شــدم جـاویــدم