قابلیت، همان جام ازلی است که درهرکس است

 وحاشاکه کریم این جام را

تهی ؛ روانه ساخته باشد:

در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت    جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

حافظ شناسی/فرامرزمیرشکارمبارکه