نویددرخشان متولد1368


شعرهایم نماد تکرارند

شکوه از واژه های بیمارند

نطفه ی بغض های بی باران

در پس کیمیای ایثارند

خالی از تازگی و شادابی

یا امیدی برای دیدارند

صحبت از دست های آلوده

که به دل شیله پیله میکارند

تاکه من  بی تو باز من هستم

شعر هایم نماد تکرارند