از راست به چپ : مظاهر فروغی - علیرضا نصوحی - محمد حسین باقر پور -اکبر فروغی - علیرضا خالویی - حسین نصوحی - علی ایرانپور