نفر دوم سمت راست

آیت الله سیداسماعیل هاشمی طالخونچه

از پایین نفرچهارم