آیت الله شیخ عبدالرسول قائمی دیزیچه ای
حجت الاسلام سید علی اکبر هاشمی
ایت ا...سیداسماعیل هاشمی طالخونچه
شیخ محمد تقی جمالی /ازعلمای قدیم
آقا سید عبدالله دهنوی/از علمای قدیم
محمدباقرنقاشباشی دهنوی
علامه حاج سید محمود موسوی دهسرخی
عباس بن عبادطالخونچه ای/وزیرودانشمندایرانی
صاحب بن عبادطالخونچه ای/وزیرودانشمندایرانی
شیخ امین طالخونچه ای/وزیر،نویسنده ودانشمندایرانی
ملاملک احمد قاضی عسکر ثاقب
میرزااسماعیل خان ثاقب
سیدمحمدعلی مبارکه ای
میرزا حسن‏ خان لویی-شاعروخطاط
دکتر محمد جواد شریعت طالخونچه
تاج الشعرالویی متخلص به شهاب
علی‌محمد بن شیخ احمد مبارکه
حسین مقدس فانی