شهیدامیرقلی ابراهیمی درسال 1336درخانواده ای زحمتکش وکشاورزبه دنیا آمد. دوران کودکی خودرادرمحله درچه کلماران سپری کرداودوران ابتدایی رادرمدرسه ابتدایی ابومسلم درچه سپری کردودوران راهنمایی رادرمدرسه راهنمایی پرتو(شریعتی)به اتمام رسانیداوعلاوه برتحصیل درکارهای کشاورزی به پدرش کمک می کرداوصدایی خوش ودلنوازداشت درعزای سالارشهیدان نوحه سرایی می کرد.

بعدازپایان دوره راهنمایی جهت یادگیری دوره فنی وحرفه ای به اصفهان رفت ومدتی به صورت شبانه روزی در آنجامشغول بودسپس درکارخانه سیمان سپاهان مشغول به کار شدبانزدیک شدن دوره سربازی به پادگان 05کرمان اعزام شدبعدازدوره آموزشی خدمت سربازی رادرتهران به پایان رسانیدومجددادرسیمان سپاهان مشغول به کارشد سپس ازدواج کردحاصل ازدواج او3دخترو2پسرشدکم کم درسال 56و57حرکت مردم انقلابی شروع شد.شهیدامیرقلی ابراهیمی درراهپیمایی هاوتظاهرات شرکت می کردوباورودامام خمینی به ایران واستقرارامام درقم به دیدارامام خمینی رفت ودیگرسرازپانمی شناخت باشروع جنگ تحمیلی درسال1360ازطرف سیمان سپاهان به جبهه هااعزام شدودرعملیات طریق القدس (آزادی بستان)ازناحیه کمروسینه مورداصابت خمپاره قرارگرفت ازمنطقه به بیمارستان اهوازوسپس به وسیله هواپیمابه شیرازوازآنجابه بیمارستان نمازی شیراز اعزام ودرآنجابستری شد. وقتی چندروز ا ز مجروحیتش گذشت متوجه شدندکه ترکش ریه ی اوراپاره کرده است چندین عمل جراحی انجام دادندولی نتیجه ای نداشت .پزشکان به این نتیجه رسیدندکه قسمتی ازشکم اورابازکنندتاازاین راه آب وبتادین وموادضدعفونی کننده وار د شکم واطراف ریه شودوبه مروربهبودی حاصل شودزیراپزشکان می گفتندبخیه زدن ریه غیرممکن است دراثرسرفه بخیه هابازمی شودوریه خون ریزی می کندپزشک معالج اودکترامیرجاهدنام داشت اوزردتشتی بودو5عمل جراحی روی آن انجام دادتااینکه باهمان آب وبتادین مجدداسلامتی خودرابه دست آوردمدت بستری اودربیمارستان نمازی شیرازوکاشانی اصفهان بیش ازیک سال طول کشیدهنوزبه طورکامل درمان نشده بودکه برای دومین باربه عنوان نیروی پشتیبانی جهادسازندگی اصفهان به منطقه اعزام شداین بارراننده بلدوزربود. سومین اعزام اوبرای عملیات والفجر8ودرمنطقه ی عملیاتی فاوانجام گرفت دراین منطقه یکی ازهمرزمانش که درنیم متری اوقرارداشت به شهادت رسیدواوهم ازناحیه سربشدت مجروح شد. چهارمین اعزام اوسپاهیان حضرت محمدبودکه درعملیات کربلای 5در تاریخ 21/10/1365 درناحیه شلمچه به شهادت رسیدوتاتاریخ 2/12/1365مدتی پیکرمطهرش بین آتش نیروهای خودی ودشمن قرارداشت که شیمیایی هم شده بودندبعدازعقب نشینی مزدوران عراقی، به مبارکه وازآنجابه زادگاه خودمحله درچه کلماران تشیع وسپس درجواردیگر شهدای محل به خاک سپردند .

روحش شاد وراهش پر رهروباد               

  گاه دراندیشه وگه درخواب می بینم تورا         ***      گاه خودبی تاب وگه بی تاب می بینم تورا

 گاه می بینم تورادرپرنیان ابروگاه           ***           درحریرنازک مهتاب می بینم تورا