رضا ابراهیمی فرزندحاج محمدعلی ،متولددرچه مبارکه فردی بودزحمت کش که علاوه برتحصیل ،درکارهای کشاورزی به پدرش کمک می کردباشروع جنگ تحمیلی به عضویت بسیج درآمدمدتی به جبهه ها اعزام شدوحتی درمواردی که عملیا ت  تمام شده بودبه مرخصی نمی آمدوی درتاریخ 2/1/1362 درایام نوروزدرجبهه ی رقابیه درسن 16 سالگی به درجه شهادت نائل گردیدروحش شادویادش گرامی باد

             ای شهیدراه حق ای زنده نام               ***                   ای که کردی پیروی زامرامام

             راه حق رفتی وگشتی سرفراز              ***                 گشت سنگربهرتوجای نماز