سخن ازحیات است واززیستن ازتولدتاشهادت چه بایدگفت بازبان قاصروچه بایدنوشت باقلم اخلاص که به حقیقت جوهرهیچ قلمی نتواند سیمای زندگی شهیدان رانقاشی کندوسخن هیچ گوینده ای نتواندحالات را نوشتن سازد.

شهیدان باالهام گرفتن ازائمه خودوحیات خویش (مرگ وزندگی)معنانمودندواین راگفتندوپذیرفتندکه سردارآزادگان حسین (ع)فرمودکه :*(ان الحیات تتهی عقیده والجهاد)*که همانابرترین امتیازبه انسان ازسایرموجودات وجهادبالاترین امتیازانسان است.


آری کلام ازحیات است وازمردن(زندگی شهید)حیاتی که ازالوان گیتی بهترین رنگ هاراداردومردنی که موثرترین نقشها(شهیدشمع محفل بشریت است). اگربگوییم بایدبه شهیداقتداکنیم گزاف نگفته ایم که آری شهیدان بهترین مفسران مرگ وحیات اندوچه خوب این دوواژه راتفسیرنموده اندحیات رادرعقیده ومرگ رادرشهادت.

برادرشهیدحجت الله ابراهیمی درسال 1340درخانواده ای متدین ومستضعف درروستای درچه کلماران چشم برجهان گشود.وی تنهافرزندخانواده بودشهیددوران کودکی راتحت سرپرستی پدرومادرسپری کرددر7سالگی به دبستان رفت وتحصیلات ابتدایی رادرزادگاهش گذراندوسپس برای ادامه تحصیل به مبارکه رفت وتحصیلات خودراتادوم دبیرستان ادامه داد.درهمین موقع بودکه انقلاب اسلامی درحال اوج گرفتن بود.شهید درجریان انقلاب درتظاهرات وراهپیمایی هانقش موثری داشت.


شهیدابراهیمی درسال 1359عازم خدمت سربازی شددوران پاسداری ازمرزهای غربی کشورسپری نمودوپس ازانقضای خدمت به خانه برگشت وچون امام دستورتشکیل بسیج 20میلیونی راداده بودند و ایشان احساس کردندکه مکتبش ومملکتش احتیاج به افرادازجان گذشته داردبه عضویت بسیج درآمد

واعزام به جبهه های حق علیه باطل شدشهیدابراهیمی درعملیات والفجر4شرکت کردندورشادت ها و شجاعت های کم نظیری ازخودنشان دادند.دراین عملیات مدت 48ساعت درمحاصره ی نیروهای دشمن قرارگرفته که باتاکتیک های نظامی وروح سلحشوری خودرابه نیروهای خودی رسانیدند.

حجت الله ابراهیمی درعملیات خیبرنیزشرکت داشته وفداکاری های بسیاری کردند.سرانجام پیروزمندانه به خانه برگشتند.شهیدابراهیمی بعدازعملیات خیبربه عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارکه درآمدوپس ازگذراندن دوره آموزشی مجدداعازم جبهه های نورعلیه ظلمت شدوبه طورمستمرومداوم تاعملیات بدردرجبهه هاحضورداشت ودرحین ما موریت مدت 15روزبه مرخصی آمدوازدواج نمود و سپس به ماموریت خودادامه دادوپس ازدوماه که درجبهه هاحضورداشت درعملیات پیروزمندانه بدر شرکت کردکه پس ازایثارگری هاوفداکاری های بی نظیری دراین عملیات همراه باچندتن ازهمرزمان حسین گونه به وصال معبودخویش رسیدندایشان نسبت به دوستان مهربان ومتواضع ونسبت به دشمنان سختگیروخشن بودندواونمونه بارزآیه ی *(اشداءعلی الکفاربینهم )* بودند.

شهیدابراهیمی نسبت به مسائل سیاسی ومذهبی اهمیت بسیاری قائل بودندوهمیشه تاکید داشتندکه بسیج محل منسجم ترگردد وخیلی علاقه به فعالیت های سیاسی ومذهبی داشتندشهید درتمام مراحل زندگی پشتیبان ولایت فقیه وروحانیت مبارز درخط امام بودند.ایشان نسبت به فقیه عالی قدرامیدامت وامام   ایت الله منتظری وایت الله طاهری این بازوی امام ارادت خاصی داشتند.شهیدحجت الله ابراهیمی درنمازشب ودعاهاحالات عجیب وغیرقابل توصیف داشتند.

روحش شادوراهش پر ره روباد