خداجان ومال اهل ایمان رابه بهای بهشت خریداری کرده آنهایی که درراه خداجهاد می کنندکه دشمنان دین رابه قتل رسانندویاخودکشته شونداین وعده قطعی است برخداکه درتورات وانجیل وقرآن یادفرموده وازخداباوفاتربه عهدکیست ای اهل ایمان شما به خود دراین معامله بشارت دهیدکه این معاهده باخدابه حقیقت سعادت وپیروزی بزرگی است

سوره توبه*( آیه 110)*

خدایامرادرراهت ثابت قدم بدار

پدرومادرم راازصمیم خاطرسلام عرض می کنم مراببخشید

درآرزوی شهادت وبه امیدجهاد درراه الله وامام امت می روم

برادران وخواهران ودوستان واقوام ،خدایارویاورتان باد.خدایاروپشتیبان شما باد

وماراازدعا فراموش نکنید 

دوستان خداحافظ  دیگرعرضی ندارم بجز سلامتی شما

،چون آماده اعزام بودیم نمی شدبهترازاین برای شمابنویسم

 انشا الله که مردم راشمابیدارکنیدونویداسلام رابه آنهابگویید

وکاش اینجابودیدوباچشم خودمی دیدیدکه این جوان هاچه زحمت هایی می کشند.

(خداحافظ تمام شماباشداسلام همیشه پیروز است )

والسلام 

     پسرفاطمه سرخیل جوانان بهشت            ***             که بهشت آیتی ازتازه رخ انوراوست

  در ره دین زبرادربگذشت وزپسر           ***                 شاهدواقعه عباس وعلی اکبراوست