شهیدامیرقلی ابراهیمی فرزندحاج نعمت الله به شماره شناسنامه 3 متولد1336 محل تولد درچه کلماران گردان امام حسین گروهان حمزء سیدالشهدادسته 3شماره پلاک 35291  محل اعزام مبارکه تاریخ اعزام 1/9/1365


بسم الله الرحمن الرحیم


الحمدالله الرب العالمین*الرحمن الرحیم*مالک یوم الدین*ایاک نعبدوایاک نعستعین *اهدناالصراط المستقیم *صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین


بنام خداوندبخشنده مهربان


کارها را به نام خداوند بخشایشگر مهربان آغاز می کنم و ا ز او توفیق وبرکت می جوئیم همان خدای که ما را آ فرید و به ما سخن گفتن و نگارش آ موخت و آنچه را نمی دانستیم به ما تعلیم فرمود و  ما هر چه داریم از اوست حمد و سپاس مخصوص خدا ست که پروردگار جهانیان است  و هر چه ستا یش شود ستاینده ا وست  وهر چه حمد ثنا گفته شود برای اوست  و هیچ ثنایی غیر او واقع نمی شودهر چه هست از اوست سپا س خدایی که آفریننده و مربی  جهانیان است  رحمان و رحیم از جلوه های الله هستند رحمت واسعه ای که همه موجودا ت را در پو شش دارد یعنی همه موجودات عین رحمت هستندوخودشان هم رحمت هستنداین راه که به عنوان اهدنا ا لصراط المستقیم برای ما ترسیم شده است راه اعتدال واتحادواستقامت درهمه اموراست .بااین مقدمه وصیت نامه ام راشروع می کنم .


البته من خودم راقابل نمی دانم که بخواهم برای خواهران وبرادرانم مطلبی بنویسم زیراهمگی شما استادمن هستیدو همگی انشاالله درکارهای خیرشرکت داریدواین رابدانیدکه خداوندباشماست ا لبته دراین دوران که جنگ برماتحمیل شده است .هیچ کارخیری ازحضوردرجبهه هاواجب ترنیست وجنگ نه تنها دردوران مابلکه درزمان پیامبراسلام نیزاتفاق افتاده است خداوندبرای ماامتحان قرارداده است که من وشما امتحان شویم .خداوندمی خواهدماهیت هرکسی که می گویدمن مسلمان هستم روشن شودواین رابدانیدکه برای خداوندهیچ کاری نداردکه این جنگ رابه نفع اسلام تمام کند برادران اگرمی خواهیداباعبدالله الحسین وامام زمان ازشماراضی باشدبایدجنگ رافراموش نکنیدوامام راتنها نگذارید قائم مقام رهبری راتنهانگذاریدگوش به فرمانش باشیدکه دشمن درکمین شماست .پدرم ،مادرم ،برادرم، خواهرانم و خانواده ام ازاینکه من شهیدشدم ناراحت نباشیدخواه ناخواه همه بایدبه پیش خدابرویم دراین راه که من می -روم خداوند راضی است پس شماهم بایدراضی باشید.والسلام              خدایا،خدایا،تا انقلاب مهدی خمینی رانگه دار