باسلام ودرود برمحمد(ص) پیغمبروفرستاده خدا.سلام ودرود برحضرت علی (ع) ولی خدابرهمه خلق وباسلام ودرودبرفاطمه زهرادخت پیامبر(ص)وسلام ودرودبرامام حسن (ع)فرزندفاطمه وسلام ودرود برسرورشهیدان کربلاحضرت امام حسین(ع)وسلام ودرودبرکلیه امامان معصوم وسلام ودرودبه پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی علیه السلام وسلام ودرودبرنائب برحقش امام خمینی وسلام ودرودبرکلیه روحانیون متعهدبخصوص ایت الله منتظری وطاهری عزیزوسلام ودرودبه روان پاک شهدای صدراسلام تاکنون سلام ودرودبرکلیه خانواده های شهداومعلولین ومجروحین ومفقودین واسرای جنگ تحمیلی عراق برایران اسلامی .

باسلام ودرودبرشماپدرومادروهمسرم طبق وظیفه شرعی واسلامی  که برگردنم بودخواستم چندکلامی به عنوان وصیت برای شمابنویسم .

1:ازشمامی خواهم که مرابه بزرگی خداوندبی همتاببخشیدوبرحالم دعاکنیدوازخداوندآمرزش مراطلب کنیدوبخواهیدکه مراببخشدوازسرتقصیرات من بگذرد

2:ازاهالی روستای خودمان وآنهایی که مرامی شناختندبخواهیدکه مراحلال کنندومن درقیامت قدرت این راندارم که درمقابل خطاهایی که انجام داده ام دراین دنیابایستم

3:ازکلیه دوستان وخویشان می خواهم که مراحلال کنند

4:ازخواهرانم می خواهم که دعای خیربرایم بخوانند وازخداآمرزش مرابطلبنندومراحلال کنند

5:پدرومادرعزیزم حدودسه سال نمازوچهارماه ونیم روزه ازمن فوت شده ازشمامی خواهم که برایم هرطورشده بجاآورید

6:مقدارچهارهزارتومان خمس مال بدهکارم آنراازپول هایم پرداخت کنید

7:مقدارپولی که دربانک دارم آنرابگیریدوخرج نمازهاوروزه های فوت شده ام کنیدواگرزیارآمد درراه خداخیرکنید

8:تامی توانیدمراسم عزارابدون تشریفات بگیریدومراپیش شهدای محل به خاک بسپارید

9:ازپولهای خرج دفن وکفن من اگرزیادآمددرجهت رفع مظلومین بدهید

10:ازشمامی خواهم که درجهت بجا آوردن نمازهاوروزه های فوت شده من بسیاربکوشیدکه آنهارا هر چه زودتربجاآوریدومراازرنج وعذاب الهی راحتم کنید

وسلام حجت الله ابراهیمی

خدایاتاانقلاب مهدی خمینی رانگه دار

ازعمرمابکاه وبه عمر رهبرافزا

منتظری نستوه برای نصراسلام محافظت بفرما

رزمندگان اسلام پیروزشان بگردان