شکر سپاس خدای عالمیان را خدای مستضعفان را که رهبری قاطع و خدا پرست برای رهبری انقلاب ما عطا فرمود و ما هم چون انقلاب حسین (ع) انقلاب عظیم داریم خدا یاانقلاب مارادرراهی به پیش ببر که فقط رضای تودرآن باشد

ورضائی که انعام فرموده باشی نه غضب شدگان وگمراهان را.

انجانب به سهم خودم حاضرم قطره قطره خون خودم رافدای اسلام راستین کنم بار خدای بی نهایت بزرگ چنان توفیق عنایت فرماکه این بنده بی نهایت کوچک توبا شجاعت وصبر روی عهد وپیمانم پایبندو وفادارباشم من میدانم که انقلاب

احتیاج به خون داردهر چند که مطالعه کافی ندارم امااین را خوب میدانم که خون از انقلاب است و انقلات از خون .

این کشورعزیزمان که دشمن مزدورهر روز در گوشه و کنارش توطئه پیاده میکند و با نقشه های شوم خودمی خواهد انقلاب عزیزرا لکه دار کند.این انقلاب احتیاج به افرادی از جان گذشته داردبرای نجاتش از این شهربه آن شهروازاین

کوه به آن کوه بروندو دشمن رانابود کنند پس این جانب هر روز وهرموقع به هر کجا از این دنیاکه احتیاج باشد بروم و کشته شوم و با کمال میل این راه را انتخاب نموده ام.

سلام مرابه دوستان وآشنایان برسانیدوبه آنهابگوییداگرمی خواهیدنسل آزاد داشته باشیدبایدخودرافدای آنهاکنیدتالااقل نسل آینده آزادباشد.

 

                            کجاییدای شهیدان خدایی                 ***                   بلاجویان دشت کربلایی

                            کجاییدای سبک بالان عاشق            ***                    پرنده تر زمرغان هوایی