آستانه ی بی بی حلیمه خاتون دختر احمد ابن ابوالحسن ابن محمد ابن جعفر  ابن امام  موسی کاظم (ع) که در زمان خلیفه عباسی مامون رشید وحکومت وقت طغرل خان در ایران ودر اواخر قرن دوم هجری در گذشته است در شهر کرکوندقرار دارد،
 در متن شجره نامه بدین شکل ذکر گردیده است «واقع است در قبله اصفهان شاه سلیمان ودر قبله شاه سلیمان امامزاده حلیمه خاتون (س) ودر قبله آسیاباد که به لنجان بالا مشهور است ودر طرف راست بابا سبز وطرف چپ شاه کوچک قراردارد.که خود محل زیارت وطلب حاجات اهالی و مردم شهرها و روستا های همجوار بوده است.
بقعه قبلی امامزاده خود اثری تاریخی بوده که چهار ایوان در چهار ضلع اش قرار داشت در بالا ودر طول ایوانها دو طرف خروجی هایی  یک ونیم متری  قرارداشت  وباعث می شد قسمت ایوانها دوطبقه به نظر آید وگنبد نسبتا کوچکی داشت.
سقف ایوان ها نیم گنبد بود داخل ایوانها با طرحها وگلهایی همراه با آینه کاری مختصری تزئین گردیده بود ورنگ زمینه سبز رنگ بود.