سیاهبوم یکی از روستاهای شهرکرکوند بوده که درقدیم به نامهای صفابوم وتخته صفا ورمضان آبادموسوم بوده است که در طی مرور زمان درلهجه ی مردم به سیاهبوم تغییرنام می دهد