فیض نعیم از در شاه نجف طلب 

فوز عظیم از می خم غدیر یاب

باشد علی، طناب خدا، خلق در چهند 

 الا کسی که شد متمسک بدان طناب

آن احمقان نگر که چه از کین بدل به کفر 

کردند نعمتی که خدا کرد انتخاب

حبل المتین دین بنهند و زنند چنگ 

 بر تار عنکبوت که بستست از لعاب