ایستاده از سمت راست طلبه شهید قدرت الله خاکسار/طلبه شهبد علیرضا ایرانپور/علیرضا اسلامی فر/شهید علی طاهری

نشسته طلبه شهید اسماعیل ایرانپور