علی صالحیان مرشد تیم ملی ورزش پهلوانی و زورخانه ای  کشور

قهرمانی پیایی به مدت 11 سال و راهیابی به مسابقات قهرمانی کشور

کسب مقام قهرمانی کشور و المپیاد ایرانیان به مدت 10 سال پیاپی

شرکت در مسابقات قهرمانی ایران در رده های پایه به عنوان مربی استان اصفهان

اعزام به عنوان مرشد تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به قاره ی اروپا(کشور دانمارک)جهت معرفی و آموزش ورزش پهلوانی و زورخانه ای  به ورزشکاران اروپایی

کسب مدرک مربیگری ملی و شرکت در دوره های مربیگری بین المللی

مسئول کمیته مرشدان شهرستان مبارکه از سال 1391 تا کنون

اجراهای متعدد تلوزیونی در شبکه های استانی و کشوری

دارای تقدیر نامه ها و لوح های سپاس از وزارتخانه ها و ارگانهای مختلف کشور