زمان: از ۱ آبان ۱۳۴۴ / ۲۷ جمادی الثانی ۱۳۸۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۷ / ۳ جمادی الثانی ۱۳۸۹
مکان: نجف
موضوع: فهرست اجازات شرعی صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف 
بسمه تعالی
صورت اجازاتی که داده‌ام در نجف اشرف:
۲۴۲- گیرنده: مروج الاحکام آقای شیخ عباسعلی دانشمند - آبادان ... ۱۲/ربیع الاول/ ۸۸ ..
معرّف: آقای قائمی.
حدود اختیارات: حسبیات، ایصال نصف.
صحیفه امام خمینی » جلد ۱ » صفحه ۴۷۷