سایت مفاخر این ضایعه را به تمام مردم شهرستان تسلیت می گوید
شعری از مرحوم:

یا رب تو مرا درهمه جا یاور باش                بانورخودت جلوه ای از کوثر باش
دستم تو بگیر و یاری از من بنما                  درجان و تنم  صفایی از مادر  باش 
درروح وتنم پرتویی ازمهرت بخش               با  لطف  وصفایت   تومرا یاورباش 
دل را توببین چه با صفا  گردیده                یارب به سرم همیشه چون اخترباش 
یا رب تومرامکلفم فرمودی                        در سنگردانشت     مرا یاور باش