برومند، شاعر ملّی متولد 1303هجری شمسی، تحصیل کرده رشته ادبیّات و حقوق، مؤلّف و نویسنده‌ی چندین کتاب و مقاله و از پژوهشگران هنر ایرانی و از مجموعه داران بنام کشور که در گنجینه ی ایشان تعدادی از آثار نقّاش‌باشی دهنوی نیزوجود دارد ضمن تجزیه و تحلیلی که از آثار هنرمندان نگارگری از عهد صفویه، زندیه، قاجاریه تا عصر حاضر نموده ، استادی محمّدباقر نقّاش‌باشی را در سه فن چهره‌سازی، قلمدان‌نگاری و منظره‌پردازی برمی شمارد و با بیان لطایف، ظرایف و شگفتی‌های کار او در پایان چنین می‌آورد: «باری سمیرمی را باید یکی از بزرگ‌ترین نقّاشان عصر خود قلمداد کرد که مقامش از هیچ‌کدام از استادان‌شهیر معاصرکمتر نیست بلکه می توان گفت گام‌هایی پیش‌تر است».