عمر بابرکتش باپرهیزگاری سپری شد ودر خدمت علم وترویج معارف الهی بود  زندگی ساده داشت به کمترین چیز قناعت می کرد ورعایت اصل زی طلبگی می کرد به گونه ای که سطح زندگی پایینی برخوردار بود . یکی از شاخصه های اخلاقی آن مرحوم تواضع و فروتنی والای ایشان بود . ایشان دنبال شهرت و اسم و رسم نبود برخورد پدرانه و مربیانه با افراد و احترام به مراجعین منش ایشان بود . مرحوم عاشق اهلبیت (ع) بود وکسی که با ایشان ارتباط داشت آن را مشاهده میکرد ایشان همواره به دنبال علم و تحصیل ونگارش کتاب بوده به گونه ای که تا لحظاتی در حال نوشتن بودند تالیفات مفید و جامع از ابتکارات ایشان بود از جمله تالیفات ایشان می توان کتاب ارزشمند (مفتاح الکتب الاربعه ) واز دیگر تالیفات کتاب گرانسنگ (رمزالمصیبه) و از دیگر تالیفاتی که از ایشان به یادگار مانده است می توان کتابهای : یاتی علی الناس زمان , معجم الملاحم والفتن , ایضاح الطریقه , ترجمه سراج المبتدئین , مفاتیح الصحه , رمز الجلی , رمز الصحه , النساء فی الاسلام , کشکول موسوی دهسرخی , هدایه الطالبین , الجمان الحسان فی احکام القرآن , خلاصه المفتاح و .... را نام برد .     روحش شاد و یادش گرامی باد.