یکی دیگر از تالیفات آیت الله سیدمحمود موسوی دهسرخی کتاب الجمان الحسان فی احکام القران است . همان طور که از اسم این کتاب مشخص است این کتاب شریف راجع به آیات قران است درواقع در این کتاب مولف تمامی آیات قران را که در باره احکام است جمع آوری کرده است و به اعتبار عنوان مشتمل برسیصد و چهل وهشت آیه و به اعتبارمعنون چهارصدو شصت وهفت آیه شریفه دارد وابتدای این کتاب شروع میشود با کتاب الطهاره ودر انتها ختم میشودبا کتاب القضا والشهادت . این کتاب شریف در سال 1378 هجری قمری به زیور طبع آراسته شده است