یکی از تالیفات علامه موسوی دهسرخی که طرفداران بسیاری تاکنون داشته واین کتاب تا به حال در سراسر ایران و برخی از کشورهای دیگر توضیع شده است کتاب: النسا فی اخبار الفریقین (زن از دیدگاه روایات اسلامی) است . از ویژگیهای این کتاب این است که به ترتیب حروف الفبا میباشد وتمامی احادیث وارده را که مربوط به زنان است در این کتاب گرد آوری شده است واستفاده از این کتاب بسیار راحت است این گونه که هرموضوعی که درنظر دارید به ترتیب حروف به سرعت قابل دسترسی است برای مثال اگرشوهر داری حدیثی بخاهید درحرف شین واگر درمورد خدمت در خانه حدیثی بخاهید در حرف خا آن رامی یابی همچنین یکی دیگر از ویژگی های بارز این کتاب آنست که هم متن عربی حدیث با ذکر منبع آورده شده است و هم ترجمه آن به زبان فارسی در ذیل حدیث شریف ذکر شده است