زینب محمدی و نسیم اکبری به مربیگری زهرا دانشمند و از باشگاه نشاط شهر دیزیچه دو بانوی انتخاب شده جهت حضور در اردوی تیم ملی جودو کشور هستند.