حمام چهارصدساله کرکوند

  • ۹۲۱
حمام  چهارصدساله کرکوند

چندکوچه آن طرف تر از امامزاده «حلیمه خاتون » کرکوند،حمام قدیمی متعلق به چهار صد سال قبل قرار گرفته که در برابر حوادث روزگار مقاوم مانده وحالا چشم به وارثان تاریخی خود دوخته تا آن را حفظ کرده و زنده نگه دارند . حمام قدیمی کرکوند یادگار عهد صفویه میباشد مساحت بنا 250متر مربع است دیوارهای بیرونی حمام از سنگ وملات گل ساخته شده است ودارای ستونهای ودیوارهای قطوریست  که از شاخصه های بناهای دوره صفویه است که خود مانع تخریب بنا پس از گذرزمان شده است.سقف حمام هم درقسمت بینه از چهار نیم گنبد ضربی و در قسمت گرمابه از شش گنبد ضربی کامل تشکیل شده است وبوسیله یک راهرو پیچ در تو بهم وصل شده اند.سوخت حمام در قدیم بوته بیابان بوده  و از لوله های سفالین آبرسانی نیز در آن استفاده شده است.

بی بی حلیمه خاتون

  • ۸۱۲
بی بی حلیمه خاتون
آستانه ی بی بی حلیمه خاتون دختر احمد ابن ابوالحسن ابن محمد ابن جعفر  ابن امام  موسی کاظم (ع) که در زمان خلیفه عباسی مامون رشید وحکومت وقت طغرل خان در ایران ودر اواخر قرن دوم هجری در گذشته است در شهر کرکوندقرار دارد،
 در متن شجره نامه بدین شکل ذکر گردیده است «واقع است در قبله اصفهان شاه سلیمان ودر قبله شاه سلیمان امامزاده حلیمه خاتون (س) ودر قبله آسیاباد که به لنجان بالا مشهور است ودر طرف راست بابا سبز وطرف چپ شاه کوچک قراردارد.که خود محل زیارت وطلب حاجات اهالی و مردم شهرها و روستا های همجوار بوده است.
بقعه قبلی امامزاده خود اثری تاریخی بوده که چهار ایوان در چهار ضلع اش قرار داشت در بالا ودر طول ایوانها دو طرف خروجی هایی  یک ونیم متری  قرارداشت  وباعث می شد قسمت ایوانها دوطبقه به نظر آید وگنبد نسبتا کوچکی داشت.
سقف ایوان ها نیم گنبد بود داخل ایوانها با طرحها وگلهایی همراه با آینه کاری مختصری تزئین گردیده بود ورنگ زمینه سبز رنگ بود.

حاج حسن ایرجی موسس خانه اربابی

  • ۱۰۰۵
حاج حسن ایرجی موسس خانه اربابی

از افرادموسس آثار درشهرکرکوند از شهرهای شهرستان مبارکه ،حاج حسن ایرجی احداث کننده خانه اربابی کرکوند و قلعه آسیاباد می باشد.