آقا سید عبدالله دهنوی

  • ۱۱۶۶
آقا سید عبدالله دهنوی

وی عالمی کامل و فقیه و واعظ مسجد جامع دهنو بوده و قبرش در تخت فولاد اصفهان است. بر روی سنگ قبر یکی از فرزندانش که او نیز عالم بوده، به نام آقا سید علی حسینی، در جوار آرامگاه مرحوم شیخ محمد تقی جمالی در قبرستان دهنو چنین نوشته شده است.

 

هوالباقی

 

«آرامگاه شادروان سید الجلیل جناب جناب آسید علی حسینی فرزند جناب مستطاب عالم الکامل الفقیه آقای آسید عبدالله غفراله دهنوی بتاریخ یکهزار و سیصد و بیست و سه شمسی»