شیخ محمد تقی جمالی

  • ۱۲۶۵
شیخ محمد تقی جمالی

مرحوم شیخ محمد تقی جمالی متوفای سال ۱۳۶۴ هـ .ق

«ویاز اهل فضل وعلم  شناخته شده و در دهنو مبارکه دارای کتابخانه خصوصی بوده » قبر نامبرده در قبرستان دهنو و در سمت شمالی قبور شهدای این محل قرار دارد. بر روی سنگ قبر وی چنین نوشته شده است :

هوالباقی

«وفات مرحوم جنت مکان خلد آشیان شیخ محمد تقی جمالی ولد مرحوم حاجی محمد دهنوی فی ۱۹ شهر صفر ۱۳۶۴»

در حاشیه سطح سنگ قبر او این ابیات حجاری شده است:

«در روز جزا که جمله خلقات زد صف
دارند همه نامه اعمال بکف