عباس بن عبّاد/وزیر ودانشمندایرانی

  • ۱۳۸۵
عباس بن عبّاد/وزیر ودانشمندایرانی

عبّاد (عبدالله) بن احمد بن ادریس طالقانی (طالخونچه ای)اصفهانی ، جد صاحب بن عباد از دانشمندان وروات احادیث اهل بیت علیهم السلام  است.عباس جدّ صاحب از وزاری ایرانی نیزبرشمرده شده است.ابوسعید رستمی اصفهانی به استادی و وزارتد وی درشعری اذعان نموده است.

 از صاحب نقل شده که شعر مرا به صد هزار قصیده ی فارسی و عربی مدح و ستایش کردند و از هیچ کدام به قدر دو بیتیِ ابوسعید رستمی اصفهانی خشنود نشدم که گفته است:
ورث الوزاره کابراً عن کابر
موصوله الاسناد بالاسناد
یروی عن العباس عبّاد وزرا
رته و اسماعیل عن عبّاد


پژوهشگر:فرامرزمیرشکارمبارکه