علی‌محمد بن شیخ احمد مبارکه

  • ۱۴۹۳
علی‌محمد بن شیخ احمد مبارکه

ملاعلی محمدبن شیخ احمدمبارکه ،فقیه،خوشنویس،شاعرومفسرقرآن کریم  که آثاری از قرآنهای مکتوب، دیوان اشعار وتفسیر وی درنزد نوادگان وی موجود می باشدبانی مسجدجامع شهرمبارکه می باشد.

این عالم هنرمندبنابروصیت خود درشهرنجف اشرف مدفون گردیده است.

گنبدقدیمی مسجدجامع مبارکه درحدود بیست سال پیش بدون توجه به قدمت تاریخی آن  در جریان بازسازی مجدد مسجدجامع مبارکه به کلی معدوم گردید.

(فرامرزمیرشکارمبارکه،مدیرسایت خانه ی مفاخر از نوادگان دختری وی می باشد.)

همایش نسخه خطی علی‌محمد بن شیخ احمد مبارکه  -کلیک کنید