پارک گل نرگس

  • ۱۲۴۱
پارک گل نرگس

پارک گل نرگس - مبارکه-عکس از: مرتضی صالحی

مبارکه قدیم-قبل از انقلاب-باتشکر از آقای حسین فروتن

  • ۱۵۰۹
مبارکه قدیم-قبل از انقلاب-باتشکر از آقای حسین فروتن

عکسها مربوط به اوایل دهه پنجاه و به سفارش مرحوم پدرم گرفته شد وبه همراه یک طومار مبنى بر تاسیس فرمانداراى درمبارکه به وزارت کشور  ارسال شد

حمام چهارصدساله کرکوند

  • ۹۲۱
حمام  چهارصدساله کرکوند

چندکوچه آن طرف تر از امامزاده «حلیمه خاتون » کرکوند،حمام قدیمی متعلق به چهار صد سال قبل قرار گرفته که در برابر حوادث روزگار مقاوم مانده وحالا چشم به وارثان تاریخی خود دوخته تا آن را حفظ کرده و زنده نگه دارند . حمام قدیمی کرکوند یادگار عهد صفویه میباشد مساحت بنا 250متر مربع است دیوارهای بیرونی حمام از سنگ وملات گل ساخته شده است ودارای ستونهای ودیوارهای قطوریست  که از شاخصه های بناهای دوره صفویه است که خود مانع تخریب بنا پس از گذرزمان شده است.سقف حمام هم درقسمت بینه از چهار نیم گنبد ضربی و در قسمت گرمابه از شش گنبد ضربی کامل تشکیل شده است وبوسیله یک راهرو پیچ در تو بهم وصل شده اند.سوخت حمام در قدیم بوته بیابان بوده  و از لوله های سفالین آبرسانی نیز در آن استفاده شده است.